050 - 361 09 10

Privacyverklaring

Privacyverklaring Hwa To Acupunctuur
Hwa To Acupunctuur hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Indien u uw persoonsgegevens aan Hwa To Acupunctuur verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Hwa To Acupunctuur, te Groningen, KvK 02058173 , Dhr. Y.P. Zhu

Welke gegevens verwerkt Hwa To Acupunctuur en voor welk doel?
De volgende persoonsgegevens:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-info@hwatocentre.nl
 5. leeftijd
 6. geslacht
 7. BSN-nummer
 8. Gezondheidsgegevens

Technische gegevens bij websitebezoek

 1. IP-adres
 2. Browsertype
 3. Locatie
 4. Apparaat

Hwa To Acupunctuur kan de genoemde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
De wet verplicht ons om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden.

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van onze samenwerkingsovereenkomst;
 2. om een (verdere) toekomstige samenwerking te zoeken;
 3. voor facturatie en financiële administratie die voortkomt uit onze samenwerking;
 4. om u gepersonaliseerd op de hoogte te stellen van interessante informatie en ontwikkelingen;
 5. Om, indien u klant bent, een toekomstige commerciële of promotionele samenwerking te zoeken;
 6. Om de website te analyseren en optimaliseren voor gebruikers- en bezoekersgemak. Dit gebeurt niet op individueel niveau, maar uitsluitend op basis van geanonimiseerde gegevens;

Gegevensuitwisseling met andere zorgverleners en overige betrokken instanties
Het kan nodig zijn dat Hwa To Acupunctuur gegevens uit uw dossier moet uitwisselen met andere zorgverleners of instanties zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. Dit gebeurt op basis van de wet, op basis van een overeenkomst met de zorgverzekeraar of op uw verzoek. In alle andere gevallen zal Hwa To Acupunctuur uw toestemming hiervoor vragen.
Door uzelf gegeven toestemming kunt u ook altijd weer intrekken.

Bewaartermijnen
Hwa To Acupunctuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Deze bewaartermijnen hebben wij vastgelegd in ons verwerkingsregister en bedragen voor uw gegevens, conform de wet, 15 jaar.

Geheimhouding
De medewerkers van Hwa To Acupunctuur hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Hwa To Acupunctuur passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hwa To Acupunctuur gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Hwa To Acupunctuur. Met de verwerkers heeft Hwa To Acupunctuur een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via het secretariaat (info@hwatocentre.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hwa To Acupunctuur zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen ………….. na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Hwa To Acupunctuur uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als hierboven beschreven, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (info@hwatocentre.nl). Hwa To Acupunctuur zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen 3 werkdagen, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Hwa To Acupunctuur u hiervan op de hoogte brengen.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop Hwa To Acupunctuur uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@hwatocentre.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@hwatocentre.nl).

Cookies
Tijdens een bezoek aan de website van Hwa To Acupunctuur worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenoemde cookies ingezet.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Dit document is voor het laatst gewijzigd in november 2019.

Hwa To Acupunctuur,
UMCG huispost HX65
Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen
Tel. 050 – 361 09 10